Vzdělávání v TA

Kroky k CTA

 

„TA 101“ je dvoudenní, mezinárodně uznávaný kurz, který je základním předpokladem pro jakékoli následné garantované vzdělávání v oblasti transakční analýzy. Poskytuje hlavní přehled o jednotlivých TA konceptech a jejich aplikaci v osobním i profesním životě.

„TA 210“ je základní systematický výcvik v TA, který poskytuje absolventům ucelený teoretický přehled o konceptech a metodách transakční analýzy a možnostech jejich využití v různých profesních oblastech.  Je určen zájemcům o TA ze všech jejích aplikačních oblastí, tj. všem profesionálům z oblasti poradenství, psychoterapie, vzdělávání a organizací. Je součástí mezinárodního vzdělávacího procesu v TA, který vede k možnosti získání mezinárodně uznávaného certifikátu CTA (Certifikovaný transakční analytik).

“ATTA” – Advanced Training v transakční analýze Navazuje na základní systematický výcvik TA 210. Je zaměřen na prohloubení znalostí TA konceptů a jejich aplikaci v praxi. Účastníci jsou vedeni k rozvoji mezinárodně definovaných kompetencí transakčního analytika, k reflexi vlastní práce a jsou podporováni v osobnostním růstu.

Příprava ke zkoušce CTA Intenzivní cílená příprava kandidátů na zkoušku CTA v souladu s mezinárodními požadavky EATA (European Association Transactional Analysis). Podmínkou je uzavření kontraktu s EATA a hlavním supervizorem o přípravě kandidáta k certifikaci transakčního analytika (více viz Příručka ke školení).

 

Zkouška CTA „Certifikovaný transakční analytik“

Cílem zkoušky CTA je zajistit vysokou úroveň odbornosti při užívání transakční analýzy v oblasti specializace uchazeče. 

Podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce CTA je splnění všech níže uvedených požadavků:

  • Osvědčení o TA 101, získané buď účastí na kurzu nebo složením zkoušky,
  • aktuální smlouvu o školení EATA, schválenou EATA nejméně jeden rok před datem ústní zkoušky,
  • doporučení od hlavního supervizora týkající se připravenosti,
  • splněné požadované minimum 2 tisíc hodin v následující skladbě:
  • 750 hodin kontaktu s klientem, z čehož 500 musí být v TA,
  • 600 hodin profesní přípravy, z čehož 300 musí být v TA,
  • 150 hodin supervize, z čehož 75 musí být pod supervizí PTSTA, školitele CTA nebo TSTA, který je členem EATA, ITAA nebo FTAA, přičemž 40 hodin z toho musí být s hlavním supervizorem,
  • 500 dalších hodin profesního rozvoje (určených hlavním supervizorem v souladu s národními požadavky)

Zkouška CTA se skládá ze dvou částí:

  1. Jako první se skládá písemná zkouška.
  2. Ústní zkoušku lze skládat až po úspěšném složení písemné zkoušky.

Sebezkušenost může probíhat individuálně nebo ve skupině.  Cílem je, aby si účastník prožil působení transakční analýzy při poznávání sebe sama a aby byl schopen uplatňovat TA převážně z pozice OK-OK a bez škodlivého chování.

Supervize je proces učení, který má základ v dialogu mezi supervidovaným a supervizorem a je zaměřený na reflexi profesní role a praxe. Může probíhat individuálně nebo ve skupině. Aby byla supervize uznána k  CTA zkoušce, musí být vedena supervizorem se statusem PTSTA, TSTA nebo školitelem CTA.